دانلود آموزش سیروحرکت(گراف)

Spread the love

دانلود جزوه سیستم مکانیزه سیرحرکت (کلیک کنید…..)

دانلود راهنمای گراف مکانیزه(کلیک کنید……)

توجه: نمونه سوالات بزودی در همین سایت بزودی قرار خواهد گرفت.

نمونه سوالات امتحانی

۱- عملیات تشکلیل قطار را با نوشتن خصوصیات آن توضیح دهید.( ص ۱۳و۱۴)

۲- الگوریتم های ژنتیک را تعریف کرده و کاربرد آن را بیان کنید.

۳- آرایش قطار در تشکیل قطار را با ذکر خصوصیات آنها توضیح دهید(۱۵)

۴- انواع امداد را نام برده و با ذکر مثال تشریح نمایید.(۱۴)

۵- رابطه بین جدول تشکیل قطار و حرکت را با ذکر خصوصیات حرکتی توضیح دهید.

۶- انتقال اطلاعات در سیروحرکت را توضیح داده و علت استفاده از انتقال برای مناطق را بیان کنید.(۱۸)

۷- طریقه رسم گراف، توقف در گراف، حرکت، نماز، تلاقی، لکوموتیو سرد، تعدد لکوموتیو ، دیزل منفرد را برای مسیر تهران گرمسار حداقل برای تعداد ۳ قطار نمایش دهید. (تهران گرمسار شامل ایستگاههای تهران، ری، بهرام، ورامین، پیشوا، ابردژ، کویر و گرمسار و مسیر آپرین، بهرام)

۸- حداقل ۵ گزارش از گزارشات مربوط به مناطق را نام برده و یکی را به دلخواه توضیح دهید.(۴۸)

۹- حداقل ۵ گزارش مدیریتی از گزارشات را نام برده و یکی را به دلخواه توضیح دهید.(۴۹)

۱۰- آخرین وضعیت آلات ناقله و تاریخچه واگنها را تشریح نمایید.(۷۷)

۱۱- برنامه ریزی و زمانبندی حرکت قطارها را توضیح دهید.

۱۲- برنامه ریزی مجدد در زمانبندی حرکت قطارها چه مفهومی دارد انواع آن را نام ببرید.

———————————– جزوه دوم

۱۳- امکان رسم گراف در سامانه مکانیزه و طریقه نمایش جزییات آن را توضیح دهید(۵و۶)

۱۴- ۵ مورد از گزارشات تخلیه و بارگیری را نام برده و یکی را به دلخواه توضیح دهید.(۳۱)


شرکت مهندسی فناور اطلاعات هامون